Kathrine Søreide Hatteberg som er klinisk barnevernspedagog skriver: “Når kognitivt svake mennesker blir foreldre og konfronterer den bratte læringskurven det er å bli forelder, kommer ofte deres kognitive kapasitet i fokus, og blir satt spørsmålstegn ved. Barnevernet kan da kontaktes av offentlige instanser med bekymring for deres fungering som foreldre. Stereotypiske tanker rundt kognitivt svake har ført til mange barrierer for mennesker med kognitive vansker som foreldre.”

“Som saksbehandler i barnevernstjenesten har man samtaler hvor man berører tabubelagte temaer. Det kan for eksempel omhandle fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot barn og unge. Fra egen praksis i barnevernstjenesten har jeg reflektert over hvor rutinert jeg ble til å snakke om disse temaene, mens det å snakke med mennesker om deres kognitive evner er noe som jeg opplevde utfordrende. Hvorfor var det sånn?”

[…]

“Et oppløftende eksempel i Norge er veiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). PYC er et opplæringsprogram for foreldre som er utviklet i Australia, og som er aktuelt for foreldre med kognitive vansker som har barn yngre enn sju år. Selv om programmet i utgangspunktet er tilpasset foreldre med barn yngre enn sju år kan det brukes til foreldreveiledning uavhengig av alder. PYC brukes i hjemmet eller i hjemmelignende miljøer. Målet er å utvikle og styrke foreldrenes samspill med barnet og foreldrenes omsorg for barnet (Tøssebro et al., 2014; Thornsen & Young, 2016).”

Du kan lese hele artikkelen hun har skrevet om temaet på i Fontene