Om PYC

HVA ER PYC?

Parenting Young Children (PYC) er et hjemmebasert foreldreveiledningsprogram som baserer seg på sosialpedagogiske prinsipper. Programmet egner seg til foreldre som har behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg også godt for foreldre som har vansker med betydning i norsk språk, har problemer med hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller generelle lærevansker.

PYC I NORGE.

PYC er oversatt til norsk språk og kultur (2015). Siden 2016 er det gjennomført  forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å prøve ut og utvikle programmet til norske forhold.

HVEM KAN ANVENDE PROGRAMMET?

Yrkesutøvere i barnevern, helsesøstertjenester eller andre som møter foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning kan bruke programmet. Grunnopplæringen i PYC består av et tre dagers grunnkurs med etterfølgende metodestøtte i gruppe syv ganger i utprøvingsperioden. Opplæringen fører fram til sertifisering som PYC veileder.

HVA VET VI OM RESULTATENE AV PYC?

En studie gjort i Australia (Mildon et.al. 2008) viser:

 • stress og situasjoner med uro hadde en signifikant nedgang
 • foreldre opplevde økt selvtillit og tilfredsstillelse i foreldrerollen
 • barnas utageringer minsket
 • kvaliteten i hjemmet øket
 • samholdet i familien ble bedre
 • kommunikasjonen i familien ble bedre

En studie gjort i Sverige (Starke et.al. 2013) viser:

 • PYC stimulerer til å arbeide med foreldre og barn utfra et empowerment perspektiv
 • PYC gir redskaper som tydeliggjør og minsker misforståelser
 • PYC muliggjør strukturer i miljøer som er komplekse
 • PYC tydeliggjør både hva som fungerer i foreldreskapet og hva som må suppleres
 • PYC er med å utvikle foreldrenes omsorgskompetanse og samspill med barnet

Undersøkelser i Norge (Thronsen & Young, 2015, 2016) viser:

 • PYC tar utgangspunkt i foreldrenes styrker
 • PYC vektlegger ansattes rolle i samarbeidet med foreldrene
 • PYC hjelper foreldrene til å forstå barnevernets bekymring
 • PYC vektlegger å trene på konkrete ferdigheter sammen med foreldrene

Ressurssider for PYC: